Start > Orter > Klastorp

Klastorp

Kommun Varberg

Plats öster om Varbergs stad

Klastorp ligger precis öster om Varberg

Befolkningsmängd: -
Area: -
Tidigaste historiska källa: Från 1478
Namnet:   -
Kommun: Varberg
Se på karta på eniroKlastorpsbygden
Gårdsväg in till gård i Klastorp Klastorp är den norra delen av Träslövs församling som ligger nordöst om motorvägen. Det är en något kuperad terräng utan något större inslag av skog som ger ett intryck av slättbygd. Ett ganska öppet jordbrukslandskap med några övriga näringar som växtodling och bilverkstad. Bygden är till stora delar lantbruksbygd, men det finns också andra företag och bebyggelse. Riksväg 153 går rakt igenom socknen.

Klastorp förr i tiden
Klastorp är den gamla delen av församlingen i all fall om man ser till de två äldsta byggnadsverken i Träslövs församling som ligger i Klastorp och där finns både rösen och gravfält. Klastorp är den del i församlingen som ur fornminnessynpunkt är den intressantaste delen i Träslövs församling. Upp till tolv fornminnesmärken finns det varav tre gravfält. Det största av dem ligger på Finnas i närheten av väderkvarnen.
När det gjordes en mantalsförteckning 1645 fanns det 17 gårdar antecknade i Klastorps socken.

Äldre byggnader
Några av de byggnader och minnesmärken som finns i Klastorp är väderkvarnen, skolan, linbastan, och bron över Himleån vid Åttabro .
Kvarnen i Klastorp


Klastorps skola är belägen vid riksväg 153 ca 5 km från Varberg. Den uppfördes 1874 och inrymde då en lärosal samt förstuga och en lite kammare för lärarinnan. 1889 ombyggdes bostaden till två rum och kök. 1949 drogs skolan in och bostaden hyrdes ut.
Linbastan vid Gamlas i Träslöv ligger norr om 153:an innan skolan. Ordet basta kommer från ett ord som betyder värme, och en badstuga var ett hus där man värmde något, i detta fall lin. Bastan är delvis nedgrävd i backen och var försett med en ugn som kallades galt. Ugnen eldas med torv.

GårdsgataVäderkvarnen lär vara uppbyggd på 1890-talet av Nils Börjesson som troligen flyttar denna kvarnbyggnad från Norra Näs.
Det har också funnits en affär i Klastorp, nämligen till ?Slaktarna?. Den startade någon gång i början av 1900-talet och lades ned i början på 1960-talet.
Åttabro är ett område kring en stenvalvsbro från tidigt 1800-tal som går över Himleån. Länsstyrelsen har gjort en omläggning av valvet eftersom den var på väg att rasa. Man använde kallmurning, samma metod som när bron byggdes. Det är naturens egen konstruktion som håller ihop det hela
Vid Åttabro fanns förr ett mejeri som var ett av de första i Sverige och startades 1886, men lades ned 1937.


Klastorp idag
Klastorp finns beskrivet i kommunens översiktsplan. Där står det bl a:

  • Området ska i huvudsak bestå som jordbruksmark och eventuell plats för våtmark kring Himleån i söder.   Hästar på äng i Klastorp
  • Enstaka ny helårsbebyggelse kan efter prövning tillåtas.
  • Studier bör göras om våtmark kan anläggas för Himleåns vatten söder om väg 153.
  • Längs Himleåns stränder bör ett skyddsområde på minst 6 m hållas fritt från gödsling och besprutning.
  • Området ska i huvudsak nyttjas för jordbruksändamål med möjlighet att ingå i stadens ekologiska kretslopp.
  • Mycket stor restriktivitet bör iakttas vid bebyggelseprövningar i området förutom när det gäller bebyggelse för jordbrukets eget behov.
  • Eventuell ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen och till landskapsmiljön. ?


(Uppgifterna är till stora delar hämtade från Träslövsboken, men också från olika artiklar funna på Internet samt från Varbergs kommuns översiktsplan)

Text och Bild: Karl-Gunnar Svensson