Start > Orter > Södra näs

Södra näs

Kommun Varberg

Platsen ligger söder om Varbergs stad

Södra näs ligger söder om Varbergs stad

Befolkningsmängd:   600 (2005, källa SCB)
Area: 60 ha (999 inv/km2) (2005, källa SCB)
Tidigaste historiska källa: -
Namnet: -
Kommun: Varberg
Se på karta på eniro


Området
Södra Näs kallar vi det område som ligger norr om Träslövsläge, söder om Apelviken och väster om g:a E6:an. En del av Södra Näs kallas för Nygård.
Geografiskt är Södra Näs ett näs med lite kuperad terräng ut mot Näset, men i övrigt något plant lantbruksområde. Idag är det till vissa delar ett sommarstugeområde med camping och småstugor även om Södra Näs mer och mer blir ett område med fast befolkning.
Som gräns mot Träslövsläge kan man säga att Nygårdsbäcken utgör. Den går mitt igenom Södra Näs camping och Träslövsläge familjecamping.

Rödskär och Svartskär
Svartskär och RödskärLängst väster ut finns ett skär som kallas för Rodskär eftersom berget ser rött ut. Vid sidan av skäret ligger en ö som heter Svartskär. Som kuriosa kan sägas att Södra Näs är den sydligaste delen av den bergskedja som sträcker sig ända från Svalbord, ner över Norge, Bohuslän, Göteborg och Halland, längst ner ligger alltså Rödskär och Svartskär.

Historik
Historiskt sett finns det endast ett röse i Södra Näs kort beskrivet i Träslövsboken. Området var tidigare mest några lantbruk. Delen längst ut användes en tid som stenbruk och det fanns upptecknat från slutet av 1700-talet att man ville använda en del av Södra Näs och Apelviken för att utverka salt från havet. Om det blev så vet vi inte, inget tyder på att det blev mer än en ansökan om det.
Svarskär användes som hamn för båtarna i Träslövläge innan hamnen byggdes. Denna ö, liksom Rödskär användes som betesmark i flera hundra år under hösten skulle fåren samlas in till en fårfålla som syns tydligt mellan gärdena och havet.

Eliasas
EliasasEn av lantgårdarna har numera tagits över av Hembygdsföreningen, Eliasas som fick den kringbyggda gården som donation 1999. I dag finns en bostadslänga och två uthuslängor kvar kring den stensatta gården. Från början var den fyrlängad och användes som bostad fram till 1920-talet. Träslövs hembygdsförening arbetar på att återställa Eliasas till ursprungligt skick. Det är en kulturhistoriskt betydelsefull byggnad som har bevarats och vårdats väl av Träslövs hembygdsförening.   
Invändigt är Eliasas väl bevarad, men utvändigt har en del förändringar skett. Den gamla gården är ett intressant besöksmål för skolklasser. I ladugården finns ett loft där insamlade föremål, till exempel jordbruks- och fiskeredskap, förvaras.

Södra Näs camping
Norr om den sedan länge existerande campingen, Träslövsläge familjecamping, finns idag en nyuppförd utökning som kallas Södra Näs camping.

Översiktsplanen
I Varberg kommuns översiktsplan sägs bl a följande om Södra Näs:
Nordöstra delen har helårsbebyggelse från 1980-talet samt fritidsbebyggelse som givits möjlighet till konvertering till helårsbebyggelse genom nya detaljplaner. Några mindre områden med småstugor finns insprängda i bebyggelsen. Småindustrifastigheter finns mot Västkustvägen. Befintlig grupp med bostäder öster om Ägovägen bör kunna kvarligga och kompletteras med ett par nya tomter. Området ska nyttjas för helårsbebyggelse och viss verksamhet. Jordbruket bör bestå i sådan omfattning att det inte uppstår störningar för de boende.
Flygfoto över Södra näsOmrådet mellan den grunda havsviken vid Apelviken, Svartskär och Kohall utgör en värdefull rest av ett kusthedslandskap med relativt orörd prägel. Floran hyser en artrik betesberoende flora. Värdefullast är fuktheden som är öppen och välhävdad.

Svartskär är en fågelrik liten ö med tillträdesförbud under häckningen. Reservatet med dess våtmarker utgör tillsammans med ett sammanhängande område söderut ett av Sveriges bidrag till CW-listan. CW-området har mycket stor betydelse för fågellivet som rast- och häckningslokal.
Strandområdena bör hävdas genom fortsatt bete. Röjning bör ske på igenväxta delar. Konstgödsling måste undvikas.

Det finns faktiskt tankar på en korthålsgolfbana, men anläggande av denna har ej påbörjats.
Förövrigt vill man bibehålla det öppna landskapet ovan campingen, med utblickar från Västkustvägen mot havet.

Text och Bild: Karl-Gunnar Svensson